Quy chế tự kiểm tra Chất lượng dịch vụ Internet của Intercom

Quy chế tự Kiểm tra CLDV Internet

 

Quy trình Giám sát Chất lượng Dịch vụ Viễn Thông

Quy trình Giám sát CLDV Viễn thông