Mẫu hợp đồng được sử dụng cho các dịch vụ:

    • Hợp đồng mẫu Dịch vụ Internet

Hợp đồng mẫu Dịch vụ Internet

03_TL2_Hợp đồng mẫu Internet

 

    • Hợp đồng mẫu Dịch vụ Kênh thuê riêng

Hợp đồng mẫu Dịch vụ Kênh thuê riêng

03_TL1_Hợp đồng mẫu Kênh thuê riêng