Các thông tin về Quản lý chất lượng Dịch vụ của Intercom:

  • Quy chế tự Kiểm tra Chất lượng dịch vụ Internet
  • Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ
  • Công bố chất lượng Dịch vụ Internet theo QC43-2019
  • Tự công bố Chất lượng Dịch vụ Kênh thuê riêng
  • Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng
  • Hợp đồng mẫu các loại dịch vụ