• Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ
  • Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng